ஜ♥مورچه♥ஜ - اینمـــ برایــــ یکیـــ ک می دونمـــ ...
{ اینمـــ برایــــ یکیـــ ک می دونمـــ ... }
http://girl1379.blogfa.com

تنهایی یعنی:
بدونی که وقتی دستشویی هستی، کسی منتظر بیرون اومدنت نیس :|

مشرقـی عاآآشـــ♥ــق(شڪـیبـــآس) |